Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 31 2016

12:33
12:32
Lgnę do ludzi i im nie otwieram. Nieraz otwieram i żałuję.
— Miron Białoszewski
Reposted fromsecretoflife secretoflife viasmutnazupa smutnazupa
12:32
Szukałem słów, których jak zawsze nie było.
— Witold Gombrowicz "Ferdydurke"
Reposted fromsecretoflife secretoflife viasmutnazupa smutnazupa
12:31
8318 215e 500
Reposted fromMamba Mamba
12:31

asideofsad:

i don’t have the healthiest coping methods but i haven’t killed myself yet so where’s my fucking medal

12:30
Straciłeś dla mnie tyle czasu, że poczułem się ważny.
— Mały Książe, Antoine de Saint-Exupéry
Reposted fromdianthuss dianthuss viatwice twice
12:30
2409 70e8
Reposted fromrol rol viahajskul hajskul
12:30
Reposted frombluephoenix bluephoenix viahajskul hajskul
12:30
8528 c7d7
Reposted fromdusix dusix vianikotyna nikotyna
12:29
5763 4f84 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind vianikotyna nikotyna
12:29
Reposted fromalamakota alamakota vianikotyna nikotyna
12:27
2003 9650 500
Reposted fromsecretoflife secretoflife viasmutnazupa smutnazupa
12:25
3891 1013
Reposted fromnightmvre nightmvre
12:25
3898 5cd4
Reposted fromnightmvre nightmvre
12:25
3936 5b92
Reposted fromnightmvre nightmvre

August 30 2016

21:29
21:29
3192 25f2 500

To uczucie, kiedy nikt Cię nie ostrzegł, że reklamy w Internecie są spersonalizowane i wyświetlają to, czego sam najczęściej szukasz... ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Reposted fromcontroversial controversial viaziemniaki ziemniaki
21:26
10:38
6837 688e 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viagarter garter
10:37
0470 fc30
Reposted fromczinok czinok vianightmvre nightmvre
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl